ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ] องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

1.1 ที่ตั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 08-1724-3140 โทรสาร.052-080614 ระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ถึงที่ว่าการอำเภอแม่ออน ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 70 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน1.2 เนื้อที่
 พื้นที่ตำบลแม่ทา มีเนื้อที่จำนวน 72,680 ไร่ คิดเป็น 116 ตร.กม. คิดเป็นพื้นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 17.46 และเป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 82.54 ประกอบด้วย
1. พื้นที่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 5,411 ไร่
2. พื้นที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์จากกรมป่าไม้ จำนวน 7,282 ไร่
3. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ทา จำนวน 54,709 ไร่
4. พื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จำนวน 5,276 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด ทำสวนลำไย มะม่วง เลี้ยงวัว อุตสาหกรรมในครอบครัวซึ่งแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร 1.4 จำนวนหมู่บ้าน และประชากร
จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ และมีประชากรทั้งสิ้น 4,660 คน แยกเป็นชาย 2,352 คน หญิง 2,308 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 40.01 คน/ตารางกิโลเมตร และมี 1,346 ครัวเรือน

 2.1 อาชีพ และรายได้
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพดอ่อน ปลูกผัก ทำนา ทำสวนลำไย เลี้ยงโคนม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และส่วนหนึ่งทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
มีรายได้เฉลี่ยต่อคน / ต่อปี คือ 52,765.- บาท (ข้อมูล จปฐ.59)

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1แห่ง
โรงสี 5 แห่ง
ตลาดเอกชน 2 แห่ง

 3.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง

  3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
ศาลเจ้า 4 แห่ง

 3.3 สาธารณสุข
 สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละ2 คน

 4.1 การคมนาคม
  มีสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง
 มีถนนซอย 73 ซอย ความยาวรวม 17.21 กิโลเมตร
- เป็นถนนซอยลูกรัง ยาวรวม 7.08 กิโลเมตร
- เป็นถนนคอนกรีต ยาวรวม 9.03 กิโลเมตร
- เป็นถนนลาดยางและแอสฟานท์ติค 1.1 กิโลเมตร
มีถนนดินลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทางการเกษตรจำนวน 12 สายระยะทางรวมประมาณ 40.5 กิโลเมตร
มีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางฯ ระยะทางยาวรวม 12.4 กิโลเมตร 4.2 การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

 4.3 การไฟฟ้า
  จำนวน 7 หมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง
 จำนวน 1,346 ครัวเรือน 4,660 คน มีไฟฟ้าใช้

 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 ลำน้ำ, ลำห้วย 5 สาย

 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย 9 แห่ง
 บ่อน้ำตื้น 39 แห่ง
  บ่อโยก 12 แห่ง
  อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร


 5.2 มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 350 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น 20 คน

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

  (1) จำนวนบุคลากร จำนวน 25 คน
1.1 ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 คน
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 คน

1.2 ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน 6 คน
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 คน

1.3 ตำแหน่งในส่วนโยธา จำนวน 4 คน
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน

 (2) ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 คน
 ปริญญาตรี 16 คน
 ปริญญาโท 2 คนหน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614