ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ครู (ฉบับที่ 2 ) 2559
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด จำนวน ตำแหน่งพนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สังกัดสถานศึกษา) - ประกาศ กทจ. มาตรฐานการสอบคัดเลือก และ การคัดเลือกพนง. ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ฉบับที่ 3 2561 - ประกาศ กำหนดหลักสูตร การพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- แบบประเมินพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ก.อบต.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างฯ 2563
- ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการ ให้ข้าราชการ และ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
- ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562


 


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614